Phương pháp kiểm tra, thử bền hệ thống lạnh

Phương pháp thủ bền thiết bị và cụm thiết bị

a) Sau khi chế tạo, thiết bị phải được thử bền áp lực riêng rẽ hoặc theo cụm tùy theo vị trí chức năng của nó trong hệ thống lạnh theo bảng 3.1. Việc thử bên được tiến hành tại nơi sản xuất hoăc ại, hiên trường và do người chế tạo thực hiện, nếu như trước đó thiết bị chưa được tiến hanh thử nghiệm bằng một phép thử điển hình.

b) Đối với các bộ phân chịu áp lực khác nhau chưa nằ trong phạm vi quy định của các quy chế tiêu chuẩn hiện hành, áp suất thử không được gây ra các biến dạng dư, trừ trường hợp các biến dạng này là cần thiết cho việc chế tạo thiêt bị áp lực, Các thiết bị áp lực được thiết kế, chế tạo đạt yêu cầu khi không bị phá huỷ với áp suất thử ít nhất gấp ba lần áp suất làm việc tối đa MOP.

c) Thử bền áp lực phải được tiến hành bằng phép thử áp suất tĩnh nhờ nước hoặc chất lỏng phù hợp, trừ trường hợp không thể thử bằng nước hoặc chất lỏng khác vì lý do kỹ thuật. Khi đó có thể thử bằng khí nén (hoặc 1 loại khí không độc) nhưng phải đặc biệt lưu ý đến an toàn cho người và tài sản.

Phương pháp kiểm tra, thử bền hệ thống lạnh

Phương pháp thủ bền cho hệ thống hoàn chỉnh

a) Sau khi lắp ráp và trước khi đưa vào sử dụng, mỗi hệ thống lạnh phải được thử áp suất theo bảng 3.1 bằng khí nén hoặc khí nitơ với điều kiện tất cả các thiết bị áp lực đã được thủ riêng lẻ theo mục 3.1.1.

b) Đối với các hệ thống lạnh có lượng nạp đến 10 kg ga thuộc nhóm 1 hoặc 2,5 kg ga nhóm 2 với đường ống có đường kính trong không vượt quá 16 mm, có thể dùng chính ga lạnh vận hành hệ thống với áp suất lớn hơn áp suất tương ứng ở 20°c để thử,

c) Đối với các hệ thống lạnh được lắp ráp tại nhà máy, phép thử kín (mục 3.1.3) được coì là đủ để đánh giá với điều kiện là tất cả các bộ phận cấu thành đã được thử bền riêng lẻ.

d) Phép thử kín có thể được thực hiện ngay trong các giai đoạn khi hoàn thiện hệ thống lạnh.

Phương pháp thử kín

Toàn bộ hệ thống lạnh phải được thử kín theo bảng 3.1 do nhà sản xuất thực hiện nếu nó được lắp ráp tại nhà máy hoặc nếu nó dược lắp ráp và nạp ga tại hiện trường. Phép thử kín có thể tiến hành ngay trong các giai đoạn hoàn thiện hệ thống lạnh.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top