Tổ chức của bộ máy bảo hộ lao động trong doanh nghiệp

Căn cứ vào Thông tư liên tịch số 14/1998/TTLT/BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 31/10/1998 của liên Bộ Lao động Thương binh và xã hội — Bộ Y tế — Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động trong doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh.

bo may bao ho lao dong

1/ Quy trình thành lập tổ chức bộ máy bảo hộ lao động :

Yêu cầu : Hội đồng bảo hộ Lao động doanh nghiệp là một tổ chức phối hợp và tư vấn về các hoạt động bảo hộ lao động ở doanh nghiệp và để đảm bảo quyền được tham gia và kiểm tra giám sát về bảo hộ lao động của tổ chức công đoàn. Hội đồng bảo hộ lao động doanh nghiệp là tổ chức mà pháp luật lao động bắt buộc phải thành
lập.
Khái niệm : Hội đồng bảo hộ Lao động là một tổ chức của doanh nghiệp và do Giám đốc (Tổng Giám đốc) doanh nghiệp quyết định thành lập, nhằm giúp cho doanh nghiệp lập kế hoạch BHLĐ, kiểm tra, giám sát các hoạt động về an toàn và vệ sinh lao động đối với các bộ phận, người lao động tham gia sản xuất.
Muc tiêu :

 • Ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp phát sinh trong quá trình lao động sản xuất.
 • Có kế hoạch và kinh phí thay đổi công nghệ và cải thiện điều kiện lao động.
 • Các chế độ phúe lợi đối với NLĐ.

Cơ cấu tổ chức :

 • Đại diện người sử dụng lao động (thành viên bắt buộc) : Giám đốc hoặc phó giám đốc làm Chủ tịch hội đồng
 • Đại diện người lao động (thành viên bắt buộc) : ban chấp hành công đoàn doanh nghiệp là Phó Chủ tịch hội đồng.
 • Trưởng bộ phận kỹ thuật hoặc cán bộ theo dõi công tác bảo hộ lao động doanh nghiệp (thành viên bắt buộc) làm ủy viên thường trực kiêm thư ký hội đồng.
 • Thành viên khác ( các phòng ban, xưởng sản xuất có liên quan) phụ thuộc vào tổ chức và sô’ lượng NLĐ trong doanh nghiệp

Quy chế & phân công nhiêm vu trong hối đồng :

 • Hội đồng bảo hộ lao động soạn thảo quy chế hoạt động trình người sử dụng ký ban hành, từng thành viên trong hội đồng căn cứ vào quy chế đã ban hành mà thực hiện nhiệm vụ được phân công.
 • Chủ tịch Hội đồng bảo hộ lao động doanh nghiệp căn cứ vào số lượng thành viên trong hội đồng và tình hình thực tế sản xuất cũng như nhiệm vụ chuyên môn để phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong hội đồng.

 

2/ Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng bảo hộ lao động :

 • Tham gia và tư vấn với người sử dụng lao động và phôi hợp các hoạt động trong việc xây dựng các quy chế quản lý, chương trình hành động, kế hoạch bảo hộ lao động và các biện pháp an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp của doanh nghiệp.
 • Định kỳ 6 tháng và hàng năm, Hội đồng bảo hộ lao động tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác bảo hộ lao động ở các phân xưởng sản xuất để có cơ sở tham gia vào kế hoạch và đánh giá tình hình công tác bảo hộ lao động của doanh nghiệp. Trong kiểm tra nếu phát hiện thấy có nguy cơ mất an toàn, có quyền yêu cầu người quản lý sản xuất thực hiện các biện pháp loại trừ các nguy cơ đó.
 • Tuỳ vào quy chế phân cấp trách nhiệm của doanh nghiệp, Hội đồng BHLĐ doanh nghiệp có thể được người sử dụng lao động ủy quyền thực hiện các nhiệm vụ khác về BHLĐ như:
 • Chỉ đạo việc lập kế hoạch BHLĐ hàng năm, đôn đốc kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch BHLĐ.
 • Tổ chức thực hiện các chương trình tuyên truyền giáo dục về ATVSLĐPCCN trong phạm vi doanh nghiệp, các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN, Ngày toàn dân PCCC 4/10, v.v…
 • Phê duyệt các chương trình, nội dung huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho công nhân (huấn luyện định kỳ hàng năm, huấn luyện cho công nhân mới tuyển, huấn luyện lại cho công nhân chuyển sang vị trí công tác khác); Tổ chức huấn luyện, «iáo dục pháp luật về ATVSLĐ cho cán bộ quản lý sản xuất.
 • Chỉ đạo các phòng ban, xưởng sản xuất liên quan để biên soạn các quy trình an toàn vận hành và xử lý sự cố các loại máy móc trong doanh nghiệp; trình ban hành hoặc ban hành các nội quy, quy trình ATVSLĐ.
 • Giúp doanh nghiệp khai báo điều tra tai nạn lao động nhẹ và nặng, lập sổ theo dõi tai nạn lao động ?
 • Chỉ đạo thực hiện việc sơ kết, tổng kết công tác bảo hộ lao động, khen thưởng và báo cáo định kỳ 6 tháng và cả năm về công tác bảo hộ lao động và tai nạn lao động theo mẫu với Sở Lao động Thương binh & Xã hội.

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top