Xây dựng nội quy, quy chế, quy trình và biện pháp đảm bảo ATVSLĐ

Trước hết, quản lý công tác ATVSLĐ là sự cam kết eủa NSDLĐ với tổ chức đại diện quyền lợi NLĐ và NLĐ. Cam kết thể hiện quan điểm, ý thức ừách nhiệm của NSDLĐ đối với công tác ATVSLĐ. Đối với đơn vị, cơ sở nhà nước thì cam kết đó được thể hiện qua Nghị quyết Đại hội công nhân viên chức hoặc Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan; còn đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thì thể hiện qua các thoả ước lao động tập thể, hợp đồng lao động hoặc trong các văn bản khác của NSDLĐ. Nói một cách khác, những cam kết đó phải được thể hiện như một văn bản pháp lý được áp dụng trong phạm vi cơ quan, có các nội dung về chủ trương, phương hướng nhiệm vụ đối với công tác ATVSLĐ, làm cơ sở cho việc quản lý, thực hiện công tác ATVSLĐ ở cơ sở. NSDLĐ cần phối hợp chặt chẽ với đại diện NLĐ ở cơ sở để xác định những nội dung của các văn bản đó, cùng tổ chức, vận động mọi đơn vị, cá nhân thuộc quyền thực hiện những cam kết đã đề ra.

noi quy quy trinh dam bao atvsld

 

Trên cơ sở những cam kết, NSDLĐ phải cụ thể thành các nội qui, qui định phù hợp với cơ sở, phải áp dụng thử và xác định các điều kiện cần thiết để thực hiện các qui định đó. Các nội dung được qui định cần chỉ rõ là ai làm cái gì, khi nào thực hiện và thực hiện ở đâu… để tạo thuận lợi cho mọi người khi áp dụng và thực hiện. Trong các nội dung qui định cũng cần phải thể hiện tiết kiệm và hiệu quả kinh doanh. Nhìn chung, các quy định đó phải bảo đảm các nguyên tắc cơ bản sau:

  • Tuân thủ luật pháp, phù hợp với thoả ước lao động tập thể, cũng như các yêu cầu khác đã được cơ sở cam kết về ATVSLĐ.
  • Bảo vệ sức khoẻ và an toàn cho mọi người lao động thông qua việc phòng ngừa tai nạn, ốm đau, bệnh tật và những sự cố mất an toàn.
  • Phù hợp với quy mô, tính chất sản xuất, kinh doanh của cơ sở và lồng ghép vào các công tác quản lý khác của cơ sở.
  • Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng người theo chức trách của họ; đặc biệt là chỉ rõ trách nhiệm của NSDLĐ, quyền và nghĩa vụ của NLĐ;
  • Trình bày ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu; nếu có NLĐ không đọc được thì phải sử dụng các biện pháp thay thế để giải thích được các qui định này;
  • Có ngày tháng và chữ ký hoặc xác nhận của NSDLĐ hoặc người chịu trách nhiệm chính tại cơ sở; phải được phổ biến cho tất cả mọi người và niêm yết tại nơi làm việc;
  • Phải liên tục được rà soát, điều chỉnh nhằm phù hợp với những thay đổi về máy, công nghệ, nơi làm việc; phải lưu giữ theo quy định.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top