Yêu cầu an toàn đối với các thiết bị áp lực của hệ thống lạnh

Thử các bình chịu áp lực

Các bình chịu áp lực phải được người có thẩm quyền đo cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm tiến hành phù hợp với quy chế, tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế.

Thiết bị an toàn và cách bố trí thiết bị an toàn cho bình áp lực (van an toàn) phải phù hợp với van an toàn trình bày ở mục 3.7,1 và 3.7.6.

an toàn thiết bị áp lực của hệ thống lạnh

Yêu cầu về ghi nhãn

a) Các bình áp lực có áp suất làm viộc tối đa lớn hơn 1 bar, có thể tích tính theo lít mà tích của áp suất và thể tích vượt giá trị 200 bar.lít thì phải được ghi nhãn theo mục 3.3.4.1 và 3.3.4.3.

b) Các bình áp lực có thể tích tinh lớn hơn 1 lít hoặc tích của thể tích tinh với áp suất có giá trị lớn hơn 12 bar.lít thì phải được ghi nhãn theo mục 3.3.4.2.

Ghi nhãn

Tất cả các bình có tích p.v > 200 bar.lít phải có biển nhãn chứa các thông tín tối thiểu sau :

– Tên của cơ sở sản xuất hoặc cung cấp ;

– Loại sản xuất;

– Năm sản xuất ;

– Áp suất làm việc tối đa ;

– Nhiệt độ làm việc tối đa.

– Nhiệt độ thấp nhất cho phép, nếu ngoài phạm vi – 10°c đến 50°c.

Các bình áp lực có tích p.v từ 12 bar.lít đến 200 bar.lít, biển nhãn ít nhất phải chứa các thông tin tối thiểu sau :

– Tên của cơ sở sản xuất;

– Số kiểu hoặc loạt sản xuất;

– Áp suất làm việc lớn nhất;

– Nhiệt độ làm việc cho phép nếu nằm ngoài phạm vi -10°c đến 50°c.

Không cần thiết phải ghi nhãn cho mỗi bình áp lực mà bình áp lực đó nằm trong hệ thống đã được ghi nhãn theo mục 4.2.7.1.

Biển ghi nhản phải gắn cố định vào bình. Nếu biểu ghi nhãn nằm ở vị trí khó đọc, cần phải gắn một bản sao cố định ờ chỗ dễ đọc.

Chứng chỉ thử bền

Các bản chứng chỉ thử bền và các bản sao cần thiết phải được lập với chữ ký của những người chứng kiến và người chịu trách nhiệm tiến hành phép thử

Chứng chỉ thử bền mới

Sau quá trình sửa chữa hoạc định kỳ thời gian, đôi khi do nhu cầu vận hành bình ở áp lực cao hơn thì phải tiến hành thử bền mới. Chứng chỉ thử bền mới và các bản sao cần thiết phải lập với chữ ký của những người chứng kiến và chịu trách nhiệm về phép thử mới.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top